logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

A.1 - Management de proiect și activități suport;

Constă în implementarea proiectului in condițiile de timp, buget și calitate asumate prin contractul de finanțare.

A.2 - Realizarea unei analize de impact privind politicile publice actuale în domeniul educației timpurii în România și la nivel european;

Se va realiza o analiză de impact cu scopul de a identifica bune practici și posibilități de îmbunătățire a legislației în domeniu.

Analiza va cuprinde 3 secțiuni majore:

  1. Analiza surselor secundare – legislație și politici publice aplicate;
  2. Realizarea unui studiu privind percepția actorilor locali implicați în educația copiilor din creșele din Romania (ONG-uri, autorități publice locale, etc.) cu privire la politicile publice actuale in domeniul educației timpurii.
  3. Realizarea unei analize a bunelor practici privind aplicarea politicilor publice în domeniul educației timpurii la nivel european și propunerea unor mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul educației timpurie în România.

A.3 - Dezvoltarea unor mecanisme și instrumente de consolidare a dialogului social și civic

Se va dezvolta un mecanism de consultare publică care va include o componentă online – un instrument destinat să faciliteze accesul actorilor interesați în elaborarea și analiza politicilor publice.

A.4 - Instruirea a 30 de persoane în formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației timpurii;

Vor fi organizate 2 sesiuni de formare în domeniul formulării și promovării politicilor publice (15 participanți/sesiune) – în total 30 de participanți (experți și colaboratori ai Asociației CEDO). Formarea va fi realizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

A.5 - Sprijinirea ONG-urilor si partenerilor sociali in vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

Participanții la programul de intensiv de instruire vor dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare a politicilor publice in domeniul educației timpurii și totodată vor fi angrenați în formularea și promovarea unei politice publica alternativă în domeniul înființării, organizării și funcționarii creșelor din România.

Propunerea de politică publică va fi înaintă Ministerului de resort și Secretariatului General al Guvernului pentru acceptare.

A.6 - Derularea unei campanii de comunicare

Se va urmări sensibilizarea autorităților si responsabilizarea partenerilor sociali și ONG-urilor în vederea implicării în formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice, în domeniul educației.