logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Prezentare proiect

A.1 - Management de proiect și activități suport;

Constă în implementarea proiectului in condițiile de timp, buget și calitate asumate prin contractul de finanțare.

A.2 - Realizarea unei analize de impact privind politicile publice actuale în domeniul educației timpurii în România și la nivel european;

Se va realiza o analiză de impact cu scopul de a identifica bune practici și posibilități de îmbunătățire a legislației în domeniu.

Analiza va cuprinde 3 secțiuni majore:

 1. Analiza surselor secundare – legislație și politici publice aplicate;
 2. Realizarea unui studiu privind percepția actorilor locali implicați în educația copiilor din creșele din Romania (ONG-uri, autorități publice locale, etc.) cu privire la politicile publice actuale in domeniul educației timpurii.
 3. Realizarea unei analize a bunelor practici privind aplicarea politicilor publice în domeniul educației timpurii la nivel european și propunerea unor mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul educației timpurie în România.

A.3 - Dezvoltarea unor mecanisme și instrumente de consolidare a dialogului social și civic

Se va dezvolta un mecanism de consultare publică care va include o componentă online – un instrument destinat să faciliteze accesul actorilor interesați în elaborarea și analiza politicilor publice.

A.4 - Instruirea a 30 de persoane în formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației timpurii;

Vor fi organizate 2 sesiuni de formare în domeniul formulării și promovării politicilor publice (15 participanți/sesiune) – în total 30 de participanți (experți și colaboratori ai Asociației CEDO). Formarea va fi realizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

A.5 - Sprijinirea ONG-urilor si partenerilor sociali in vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

Participanții la programul de intensiv de instruire vor dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare a politicilor publice in domeniul educației timpurii și totodată vor fi angrenați în formularea și promovarea unei politice publica alternativă în domeniul înființării, organizării și funcționarii creșelor din România.

Propunerea de politică publică va fi înaintă Ministerului de resort și Secretariatului General al Guvernului pentru acceptare.

A.6 - Derularea unei campanii de comunicare

Se va urmări sensibilizarea autorităților si responsabilizarea partenerilor sociali și ONG-urilor în vederea implicării în formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice, în domeniul educației.

cui ne adresam

Proiectul se adresează tuturor celor implicați sau interesați de educația timpurie din cadrul:

-              organizațiilor neguvernamentale;

-              instituțiilor publice;

-              partenerilor sociali. 

dialog public

 1. Evaluarea impactului politicilor în domeniul educației timpurii în România, prin realizarea unui studiu de impact la nivel național și european;2. Consolidarea dialogului social prin dezvoltarea unui mecanism de consultare publică a actorilor cheie din domeniul educației (parteneri sociali, autorități publice, instituții de învățământ, ONG-uri).3. Întărirea capacității Asociației CEDO de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul înființării, organizării și funcționării creșelor, prin instruirea a 30 de persoane;4. Elaborarea unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul educației timpurii;5. Sensibilizarea autorităților publice și responsabilizarea partenerilor sociali și ONG-urilor în vederea implicarii în susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice și acceptarea politicii publice alternative formulate in proiect

 

Raport complet de analiza privind impactul politicilor publice in domeniul educatiei timpurii si aplicarea acestora in Romania.

 • minim 160 chestionare aplicate la nivel national,
 • minim 16 interviuri semistructurat cu specialisti in domeniul educatiei timpurii,
 • minim 5 studii de caz - bune practici europene privind aplicarea politicilor publice in domeniul educatiei timpurii

Mecanism eficient de consultare publica si a unui instrument online de consultare publica

 • 8 sesiuni de consultare pentru dezvoltarea instrumentului online si a mecanismului de consultare publica; cu aproximativ 20 participanti;
 • 160 de participanti la sesiunile de consultare, din care 32 reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice si 24 reprezentanti ai partenerilor sociali;

30 de beneficiari din grupul tinta - personal din cadrul Asociatiei CEDO instruiţi în domeniul politicilor publice

 • 1 Program de formare in domeniul politicilor publice – 24 h de formare (4 zile de curs);
 • 2 sesiuni de formare organizate cu cate 15 participanti;
 • 30 de participanti la formare - personal din cadrul Asociatiei CEDO;
 • 1 Programul intensiv de instruire asigurat de experti internationali – 18 h de pregatire intensiva (3 zile de instruire);
 • 30 participanti la programul intensiv de instruire - personal din cadrul Asociatiei CEDO;

Politica publica alternativa in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania formulata si inaintata spre acceptare Ministerului de resort si Secretariatului General al Guvernului;

 • 1 procedura de susţinere şi promovare a iniţiativelor de reformă, in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania, a administraţiei publice şi de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice;
 • 1 ONG care si-au imbunatatit capacitatea de a formula şi promova propunerea de politica publica alternativa la politicile publice iniţiate de Guvern;
 • 3 grupuri de lucru pentru consultarea actorilor locali in formularea propunerii de politica publica alternativa la politicile publice iniţiate de Guvern, in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania;
 • minim 45 de participanti la grupuri de lucru, cate 15 persoane pe eveniment;

 

Campanie integrata de comunicare in vederea sensibilizarii autoritatilor publice si responsabilizarii partenerilor sociali si ONG-urilor si implicarea acestora in formularea, sustinerea si promovarea iniţiativelor de reformă a administraţiei publice in domeniul educatiei timpurii a copiilor din cresele din Romania;

 • 1 prezentare a proiectului in format Power Point (si PDF);
 • 20 afise A3 cu informaţii despre proiect;
 • 200 Seturi Materiale promotionale (mape, brosuri, block notes, pixuri personalizate;
 • 2 roll-up-uri pentru salile de curs;
 • 2 comunicate de presa la inceput si final de proiect;
 • 2 anunturi publicate online la inceperea fiecarei sesiunilor de instruire;
 • 8 articole/anunturi de presa distribuite la nivel national, in presa regionala;
 • 1 conferinta de diseminare la finalizarea proiectului, cu minim 40 de participanti;
 • 8 seminarii regionale pentru promovarea politicii publice alternativa formulata in proiect,
 • minim 160 participanti la seminarii in total, cate 20 de participanti pe eveniment;

Titlul proiectului

Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative in Educatia Timpurie (Cod: 111141)

Perioada de implementare

Septembrie 2018 – Decembrie 2019 (16 luni)

Bugetul proiectului

997.904,02 lei

Aria de implementare

Toate regiunile de dezvoltare ale României.

Program

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Componenta: CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente